Sri Lanka | Arugam Bay | 27/99

Foto-Blog | 99x Sri Lanka im Fokus | Arugam Bay | 27/99 | Copyright Stefan Glenz | Hannover 2014

Foto-Blog | 99x Sri Lanka im Fokus | Arugam Bay | 27/99 | Copyright Stefan Glenz | Hannover 2014

Sri Lanka | Mihintale | 26/99

Foto-Blog | 99x - Sri Lanka im Fokus | Sigiraya | 26/99 | Copyright Stefan Glenz | 2014

Foto-Blog | 99x – Sri Lanka im Fokus | Mihintale | 26/99 | Copyright Stefan Glenz | 2014

Sri Lanka | Arugam Bay | 25/99

Foto-Blog | 99x - Sri Lanka im Fokus | Arugam Bay | 25/99 | Copyright Stefan Glenz | 2014

Foto-Blog | 99x – Sri Lanka im Fokus | Arugam Bay | 25/99 | Copyright Stefan Glenz | 2014